Načítám stránku…

Pokud se dlouho nic nezobrazuje, zkuste obnovit stránku nebo zkontrolujte své internetové připojení.
Je‑li vše v pořádku, kontaktujte nás prosím na adrese info@rozpoznejtedepresi.cz.

Rozpoznejte depresi

Vážená paní, vážený pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:
že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

Velice se omlouváme, ale tato stránka pravděpodobně nebude zobrazena správně, protože vaše verze internetového prohlížeče je již zastaralá.
Aktualizovat si jej můžete na oficiálních stránkách aplikace Internet Explorer.

Rozpoznejte depresi

diagnostika a léčba deprese

Kdy by měl praktický lékař předat pacienta specialistovi

Do rukou praktického lékaře patří mírné až středně těžké nekomplikované deprese. V současné platné klasifikaci psychických poruch je závažnost deprese definována podle počtu příznaků, ale v běžné praxi se hodnotí závažnost hlavně podle rizika sebevražedného jednání (na to by se měl lékař vždy otevřeně ptát) a dále podle toho, jaký vliv má deprese na běžný život pacienta. U lehké deprese jsou příznaky nejspíše na subjektivní úrovni a nemocný vše zvládá, u středně těžké deprese má už se zvládáním běžných povinností problémy. Praktický lékař by měl poslat k psychiatrovi také nemocného, který nezareaguje na léčbu jedním, event. dvěma antidepresivy.

Kdy má léčit depresi praktický lékař a kdy psychiatr?

Praktický lékař
  • Jasná dg. nebo opakované depresivní epizody mírné či střední intenzity
  • Již v minulosti byla epizoda zvládnuta bez psychiatra
  • Přání pacienta
Psychiatr
  • Pacient si to přeje
  • PL má dg. pochybnosti
  • Těžká nebo opakující se deprese
  • Farmakorezistentní deprese
  • Bipolární deprese

Deprese se suicidiálními myšlenkami

Asi nejobávanější jsou deprese se suicidiálními myšlenkami. Ty ne vždy musejí být jasně verbalizované. Nemocný nemusí naplno říci: „Já se chci zabít.“ Častěji říká: „Nevadilo by mi, kdybych umřel. Už mě to na světě nebaví.“ Těmto pacientům se snažíme pomoci najít důvody, proč žít – a to může být např. pes, o kterého by se neměl kdo postarat.

Z pohledu psychiatra je důležité také upozornění, že se sebevražda často nepovede a je pak nutné nést následky. S depresí můžeme něco dělat, ale s těmito důsledky už mnohdy ne. Když člověk po skoku z okna skončí na vozíku, utrpení pokračuje. Jsou to tvrdé argumenty, ale pacienti na ně slyší. Pokud je pacient ve svém suicidiálním smýšlení neústupný, je jednoznačně namístě poslat jej přímo k hospitalizaci na akutní psychiatrické oddělení.

Z antidepresiv je při suicidiálních myšlenkách možné volit například citalopram nebo fluvoxamin. Nevhodné je použití tzv. aktivačních antidepresiv typu SSRI (uoxetin, sertralin) – ta by pacienta mohla dovést k definitivnímu rozhodnutí, že život skončí dříve, než medikace začne dostatečně působit.

Nebojte se zeptat na sebevražedné myšlenky

Psychotické deprese

Do rukou specialisty jednoznačně patří léčba psychotické deprese. U ní jsou přítomna kritéria depresivní poruchy a zároveň i bludy a/nebo halucinace, většinou kongruentní s náladou. U těchto pacientů bývá výraznější kognitivní deficit, je vyšší i celková mortalita, vyšší suicidialita i riziko chronicity. Nemocný si často myslí, že způsobil všechna neštěstí na světě, že nemá vůbec právo žít.

Praktický lékař by jej měl odeslat k psychiatrovi a kromě antidepresiv je u těchto pacientů nutno zahájit většinou dlouhodobou antipsychotickou léčbu.

Deprese v rámci bipolární afektivní poruchy (maniodepresivní poruchy)

Podobně by všeobecný praktický lékař neměl váhat s odesláním ke specialistovi pacienta s depresí s přítomností bipolární afektivní poruchy, i pokud je přítomna pouze v rodinné anamnéze. Samozřejmě může být obtížné rozpoznat, zda dotyčný trpí bipolární poruchou. Obraz deprese je obecně závažnější, spojený s útlumem a častější jsou psychotické rysy. První otázka by měla být zaměřena na dynamiku onemocnění – ve smyslu, zda měl nemocný podobný stav už v minulosti, co jej vyvolávalo a co vedlo k úlevě. Pokud odpoví, že se mu to stalo poprvé v životě, měl by ke správné diagnóze vést další dobře mířený dotaz na projevy občasné nadměrné aktivity kdykoliv v minulosti. Pokud nezazní, lékař nemusí maniodepresivní poruchu vůbec rozpoznat. Ve chvíli, kdy praktický lékař pacienta vidí, je nejčastěji ve fázi depresivní. Po nasazení antidepresiv však hrozí rychlý přesmyk do mánie – a ta pro další osud člověka může mít horší dopad než deprese. Často se v manické fázi zcela neuváženě zadluží, rozjíždí zcela nereálné plány, opouští stabilní zaměstnání.

Ani tady se antidepresivu v depresivní fázi často nevyhneme, musíme ale najít správný okamžik, kdy je vysadit. Samozřejmě je nutná léčba thymostabilizátory.

Dysthymie

U dysthymie jsou depresivní nálada a další symptomy specifické pro depresi dlouhodobě přítomny po většinu dne, nedosahují ale takové hloubky jako při depresivní fázi. Přesto činí pacienta nešťastným a snižují značně kvalitu jeho života. Je otázka, jestli nejde o trvalé nastavení osobnosti, respektive poruchu osobnosti, i když v klasifikaci MKN 10 je dystymie řazena u poruch nálady. V každém případě tito pacienti nežijí šťastně.

I tyto pacienty je doporučováno odeslat k psychiatrovi.

Literatura: 1. prof. MUDr. Eva Češková, CSc., MUDr. Martin Vaněk – Deprese v ordinaci praktického lékaře, publikováno v PIPPL.cz, in: Bulletin pro praktické lékaře, 2012 – 2013. 2. MUDr. Simona Papežová; Praktičtí lékaři se nemusejí bát léčby deprese, Medicína po promoci 4/2015. 3. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. – Zaostřeno na: Léčba deprese, XXXV. výroční konference SVL ČLS JEP 11. listopadu 2016, Karlovy Vary, Remedia – Medical Tribune 2016. 4. MUDr. Marta Holanová – Léčba deprese, úzkosti a nespavosti – workshop, Medicína pro praxi, IV. kongres praktických lékařů, Ostrava, 2017.