Načítám stránku…

Pokud se dlouho nic nezobrazuje, zkuste obnovit stránku nebo zkontrolujte své internetové připojení.
Je‑li vše v pořádku, kontaktujte nás prosím na adrese info@rozpoznejtedepresi.cz.

Rozpoznejte depresi

Vážená paní, vážený pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:
že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

Velice se omlouváme, ale tato stránka pravděpodobně nebude zobrazena správně, protože vaše verze internetového prohlížeče je již zastaralá.
Aktualizovat si jej můžete na oficiálních stránkách aplikace Internet Explorer.

Rozpoznejte depresi

diagnostika a léčba deprese

Diagnostika

K nemocnému s depresí by měl lékař přistupovat stejně jako ke kterémukoli jinému pacientovi v ordinaci – tedy věcně, empaticky, se zájmem.

Na depresi se ho můžeme ptát stejně jako se ptáme např. na bolesti hlavy nebo na to, kolik naměřil na glukometru. Někdy pacient potřebuje počáteční povzbuzení k tomu, aby se nám svěřil. V tom jsou všeobecní praktičtí lékaři ve výhodě, protože k nim má pacient obvykle největší důvěru.

S pacientem hovoříme o depresi jako o nemoci, za kterou nemůže a která je léčitelná. Můžeme použít jakýkoli příklad z léčitelných onemocnění ze somatické medicíny – když má člověk alergii, užívá antihistaminika a uleví se mu. A s depresí je to podobné.

Význam lékaře primární péče při léčbě deprese

Časná intervence a dostatečná léčba je prevencí epizod deprese i úzkosti.
Pacienti často sdělí praktickému lékaři své (somatické) potíže dříve.
Psychiatrie může mít stále hanlivý zvuk. Psychiatr není vždy dosažitelný.
Lékař primární péče zná lépe okolí pacienta i jeho rodinu.

Diagnostický postup

Diagnostika deprese je relativně snadná, pokud je na depresivní poruchu pomýšleno. Pro diagnostiku psychických poruch je důležitý pohovor a pozorování. Na rozdíl od somatických onemocnění zatím neexistují žádná objektivní kritéria deprese (např. laboratorní nálezy).

Nemocní většinou popisují pocity „napětí“, obecné obavy z neznámých příčin, neklid. Často svoje psychické problémy také somatizují – stěžují si na bušení srdce, obtížné „dodechnutí“, dušnost, bolesti na hrudi a podobně. Úzkost u lehčích forem depresí nelze na první pohled rozlišit.

Diagnóza deprese

Krok 1: V případě podezření na přítomnost deprese položte pacientovi dvě otázky:
Trápila vás v období posledního měsíce smutná nebo pokleslá nálada či pocity beznaděje?
Pociťovali jste během posledního měsíce menší potěšení z věcí, které běžně rádi děláte, anebo o ně nemáte vůbec zájem?
Krok 2: V případě kladné odpovědi alespoň na jednu z otázek, pokračujte dále:

Přítomnost 2–3 hlavních příznaků

 • Přetrvávající smutek nebo pokleslá nálada
 • Výrazné (zřetelné) snížení zájmu či schopnosti prožívat potěšení v aktivitách, které dříve pacienta těšily
 • Pokles energie ústící do zvýšené únavnosti a snížené aktivity, výrazná únavnost i po pouze malém úsilí
+

A zároveň přítomnost 2 a více vedlejších příznaků

 • Snížená schopnost soustředění a pozornosti
 • Snížené sebehodnocení a sebedůvěra
 • Pocity neopodstatněné viny a nehodnosti
 • Smutné a pesimistické výhledy do budoucnosti
 • Myšlenky nebo pokusy o sebepoškození nebo sebevraždu
 • Porucha spánku (snížení nebo zvýšení v porovnání k předchozímu stavu/normě)
 • Snížená chuť k jídlu
+
Délka trvání delší než 14 dnů nebo projevy v závažné míře
=
Velká pravděpodobnost, že pacient trpí depresí
Krok 3: Konečné zhodnocení
Při hodnocení osoby s podezřením na depresi je potřeba provést komplexní zhodnocení, při kterém kromě součtu symptomů je nutné posoudit:
 • délku trvání potíží,
 • zda‑li jde o první nebo opakovanou epizodu (OA poruch nálady),
 • závažnost symptomů,
 • stupeň funkčního postižení a/nebo disability ve vztahu k možné depresi,
 • přítomnost somatického syndromu,
 • přítomnost psychotických příznaků, včetně epizod mánie,
 • riziko suicidia,
 • dostupnost sociální podpory,
 • OA a RA s ohledem na výskyt poruch nálady, psychóz, suicidií nebo pokusů o ně.
Krok 4: Zhodnocení závažnosti deprese
Při hodnocení osoby s podezřením na depresi je vhodné zvážit použití validovaného dotazníku. Ten lze vyplnit on‑line na těchto stránkách.

Literatura: 1. MUDr. Simona Papežová; Praktičtí lékaři se nemusejí bát léčby deprese, Medicína po promoci 4/2015. 2. prof. MUDr. Eva Češková, CSc., MUDr. Martin Vaněk – Deprese v ordinaci praktického lékaře, publikováno v PIPPL.cz, in: Bulletin pro praktické lékaře, 2012 – 2013. 3. MUDr. Jaroslava Laňková, prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře – Deprese, novelizace 2013. 4. MUDr. Luboš Janů, Ph.D., MUDr. Sylva Racková – Jak správně poznat a léčit depresi, in: Medicína pro praxi. 2007, (1), 24 – 27. 5. MUDr. Marta Holanová – Léčba deprese, úzkosti a nespavosti – workshop, Medicína pro praxi, IV. kongres praktických lékařů, Ostrava, 2017.