Načítám stránku…

Pokud se dlouho nic nezobrazuje, zkuste obnovit stránku nebo zkontrolujte své internetové připojení.
Je‑li vše v pořádku, kontaktujte nás prosím na adrese info@rozpoznejtedepresi.cz.

Rozpoznejte depresi

Vážená paní, vážený pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:
že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

Velice se omlouváme, ale tato stránka pravděpodobně nebude zobrazena správně, protože vaše verze internetového prohlížeče je již zastaralá.
Aktualizovat si jej můžete na oficiálních stránkách aplikace Internet Explorer.

Rozpoznejte depresi

diagnostika a léčba deprese

O projektu Rozpoznejte depresi

Edukační projekt Rozpoznejte depresi je určen hlavně lékařům primární péče, protože právě ti jsou přirozeně těmi, kteří se s duševními poruchami poprvé u svých pacientů setkávají nejčastěji. Najdou zde informace o diagnostice a léčbě deprese, které jim mohou sloužit jako manuál v jejich každodenní praxi.

Na projekt Rozpoznejte depresi navazuje projekt Rozpoznejte depresi DO HLOUBKY, který jde do tématu deprese svým obsahem ještě hlouběji. Více se o něm dozvíte zde.

Hlavní garanti projektu

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Bohunice

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. absolvovala Lékařskou fakultu MU v Brně s červeným diplomem. Po ukončení v r. 1969 nastoupila na Psychiatrickou kliniku v Brně jako sekundární lékařka a Brnu zůstala věrná. Postupně zastávala místo odborného asistenta, docenta a profesora psychiatrie. Od r. 1992 do r. 2011 byla přednostou Psychiatrické kliniky FN Brno. Má prioritu v tom, že je první ženou, která získala titul profesor psychiatrie v ČR (v r. 1998). Je členkou řady odborných zahraničních a českých organizací, členkou redakční rady časopisů České a Slovenské psychiatrické společnosti a Activitas nervosa superior Redivida. Opakovaně se podílela na organizaci odborných českých a zahraničních kongresů.

Její publikační aktivita a klinický výzkum je zaměřený hlavně na psychofarmakoterapii a problematiku závažných psychických onemocnění.

doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
Všeobecný praktický lékař, NeuropsychiatrieHK s.r.o., Hradec Králové
 • 1997 absolvent Lékařské fakulty UK v Hradci Králové – obor všeobecné lékařství
 • 1997 absolvent Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové
 • 1997–2000 specializační vzdělávání ve všeobecném lékařství pro dospělé
 • 2000 atestace 1. stupně ze všeobecného lékařství
 • 2003 licence pro obor všeobecné lékařství
 • 2007 specializační způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé
 • 1. 9. 2000–30. 6. 2010 odborný asistent Katedry válečného vnitřního lékařství VLA J. E. Purkyně (Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany) a Katedry vnitřního lékařství LF UK v Hradci Králové
 • 2000–2002 specializační vzdělávání ve vnitřním lékařství
 • 2002 atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
 • 2006 licence pro obor vnitřní lékařství
 • 2008 specializační způsobilost v oboru vnitřní lékařství
 • 2006 absolvent PGS studia (Ph.D.) v oboru vojenské vnitřní lékařství
 • 4/2007–12/2014 odborný asistent Katedry klinické onkologie a radioterapie LF UK v Hradci Králové
 • 30. 11. 2009 habilitace v oboru vojenské vnitřní lékařství
 • 25. 6. 2010 atestace z klinické onkologie
 • 24. 6. 2012 atestace z paliativní medicíny
 • udělena licence ČLK pro výkon primáře či vedoucího lékaře ve ZZ pro obor klinická onkologie
 • udělena licence ČLK pro výkon primáře či vedoucího lékaře ve ZZ pro obor paliativní medicína
 • člen akreditační komise MZdr. ČR pro obor Paliativní medicína
 • 1/2015–dosud lékař Domácí hospicové péče Oblastní charity Hradec Králové a ambulance léčby chronické bolesti a paliativní medicíny MUDr. Eva Richterová, Hradec Králové
 • 8/2015–dosud praktický lékař pro dospělé, Poliklinika IV Hradec Králové – Věkoše

Další autoři odborného obsahu

MUDr. Marta Holanová
Psychiatrická ambulance, Brno

MUDr. Marta Holanová absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci v roce 1975 pracovala na Psychiatrické klinice FN v Olomouci. I. atestaci z psychiatrie složila v roce 1978 a II. atestaci v roce 1982. V roce 1998 získala funkční specializaci v systemické psychoterapii. Ambulantní psychiatrickou praxi vykonává v Brně od roku 1983. Od roku 1993 pracuje jako ambulantní psychiatr ve své privátní ambulanci v Brně. Od roku 1983 působí jako znalec z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie. Po roce 1989 se aktivně zapojovala do společenského dění, působila v centrálních orgánech České lékařské komory a Sdružení ambulantních specialistů. V roce 2007 se podílela na založení občanského sdružení Lékaři pro reformu, které si klade za cíl podílet se na zavedení funkční reformy zdravotnictví, zprostředkovávat informace a diskusi na téma reformy mezi lékaři. Od července 2010 odborně garantovala projekt EU zaměřený na pomoc psychotickým pacientům a jejich rodinám.

MUDr. Simona Papežová
Psychiatrická ambulance, Praha

MUDr. Simona Papežová absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1990. V současné chvíli pracuje v psychiatrické ambulanci v Praze. Od roku 2012 aktivně spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví na tvorbě a realizaci Strategie reformy psychiatrické péče a na Národním akčním plánu pro Alzheimerovu nemoc a jiná obdobná onemocnění.

MUDr. Jaroslava Skopová
Psychiatrie, Nemocnice Na Homolce

MUDr. Jaroslava Skopová pracuje v Nemocnici Na Homolce. V roce 1978 promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi začala na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty UK v Praze. Má atestace v oboru psychiatrie I. a II. stupně a specializaci v systematické psychoterapii. Ve své práci se věnuje komplexní psychiatrické péči, propojuje psychofarmakologii s psychoterapií.